خودم و خدا

خدایا دستمو بگیر

37
عشقمی خدا

حاجتمو بده

[ دوشنبه هفتم مهر 1393 ] [ 0:28 ] [ mahya ] [ ]
36
خدایا تو رو به این روز قسمت میدم تکلیفمو روشن کن

خدایا خسته م از این دنیا

خسته م از آدمای دروغگو

خدایا یه کاری کن

دلم شکسته خدا

[ پنجشنبه سوم مهر 1393 ] [ 17:57 ] [ mahya ] [ ]
35
عجب شب دلگیری...

خدایا دلم داغونه

[ چهارشنبه دوم مهر 1393 ] [ 23:41 ] [ mahya ] [ ]
34
بدجور دلم گرفته خدایا

[ دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 ] [ 23:37 ] [ mahya ] [ ]
33
خدایا تو رو به بزرگیت مراقب مادرم باش

خدایا خودت مواظبش باش که اعمالشو درست بجا بیاره

[ دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 ] [ 0:21 ] [ mahya ] [ ]
32
خدایا با اینکه...

ولی هنوزم تنهام

خدایا دلم گرفته

[ شنبه بیست و نهم شهریور 1393 ] [ 23:32 ] [ mahya ] [ ]
31
خدایا هوای مامانمو داشته باش

فردا میاد مکه خونه خودت

مراقبش باش خداجونم

[ شنبه بیست و نهم شهریور 1393 ] [ 20:0 ] [ mahya ] [ ]
30
خدایا هوامو داشته باش

خدایا کمکم کن

[ پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 ] [ 23:39 ] [ mahya ] [ ]
29
خدایا دارم دق میکنم

حلالش نمیکنم

خدایا دستمو بگیر

[ سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ] [ 23:27 ] [ mahya ] [ ]
28
خدا جون حواست بهم هست؟

[ سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 ] [ 16:24 ] [ mahya ] [ ]